top of page

REGULAMIN ZGRUPOWAŃ I KONSULTACJI SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW KLUBU ORGANIZOWANYCH PRZEZ WATERPOLOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE POLONIA BYTOM

 

W zgrupowaniach, konsultacjach sportowych organizowanych przez WTS Polonia Bytom uczestniczą zawodnicy powołani na poszczególne akcje. Zajęcia treningowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenersko instruktorską  klubu oraz zaproszonych szkoleniowców, która powoływana jest na daną akcję przez trenera koordynatora klubu. Plany szkoleniowe na poszczególne akcje szkoleniowe są przygotowane przed akcjami szkoleniowymi.

 1. Zawodnik powołany na zgrupowanie może w nim rozpocząć szkolenie po dostarczeniu do kierownika zgrupowania  pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych wyrażające zgodę na uczestniczenie jego dziecka w zgrupowaniu,  numer PESEL uczestnika, karty chipowej NFZ, ważne na cały okres trwania akcji szkoleniowej badania lekarskie zawodnika wydane przez lekarza medycyny sportowej względnie lekarza posiadającego certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej oraz legitymacje szkolną.

 2. Zawodnicy i zawodniczki mają obowiązek stawienia się na akcje szkoleniową z wyposażeniem sportowym warunkującym udział w zajęciach treningowych i zawodach.

 3. Uczestnicy zgrupowań i konsultacji szkoleniowych zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych zgodnie z programem szkolenia.

 4. Wszelkie niedyspozycje uniemożliwiające udział w zajęciach programowych należy zgłaszać u trenera prowadzącego.

 5. Uczestników zgrupowania obowiązuje bezwzględne przestrzeganie dyscypliny zajęć.

 6. Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do punktualnego zbierania się na zajęcia, posiłki i inne przewidziane programem zbiórki.

 7. Podczas zgrupowania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią, zażywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.

 8. Uczestnicy zgrupowań zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku w miejscu zakwaterowania.

 9. Ewentualne wyjścia z miejsca zakwaterowania należy uzgadniać z trenerem prowadzącym lub kierownikiem zgrupowania.

 10. Uczestnicy zgrupowań zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Ośrodka, w którym odbywa się akcja szkoleniowa.

 11. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje sankcje dyscyplinarne do usunięcia ze zgrupowania włącznie oraz powiadomienia: szkoły, rodziców lub opiekunów prawnych oraz obciążenie kosztami akcji szkoleniowej. Po zakończeniu zgrupowania trener koordynator wraz z zespołem trenerskim podejmuje decyzję o dalszej możliwości szkolenia klubowego , zawodnika nie stosującego się do regulaminu akcji szkoleniowych.

 

Bytom, 18 stycznia 2018r.

bottom of page