top of page

WATERPOLOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE POLONIA BYTOM

REGULAMIN KLUBU

 

1. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120369.

2. Zawodnikiem Klubu może zostać chłopiec w wieku od 7 lat, który posiada podstawowe umiejętności pływackie , wykazuje predyspozycje do uprawiania piłki wodnej.

3. Liczba zawodników Klubu jest ograniczona.

4. Zawodnik ma prawo do uczestniczenia w treningach na Krytej Pływalni OSiR w Bytomiu, w celu podnoszenia swoich umiejętności w zakresie piłki wodnej zgodnie z planem i harmonogramem treningów.

5. Zawodnik ma prawo do korzystania z doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy kadry trenerskiej.

6. Zawodnik klubu zobowiązany jest do:

- obowiązkowego udziału w treningach zgodnie z harmonogramem

- udziału w zawodach piłki wodnej zgodnie z kalendarzem rozgrywek w piłce wodnej oraz godnego reprezentowania Klubu; dotyczy to zawodników, którzy osiągnęli odpowiedni wiek i umiejętności sportowe

- posiadania aktualnych badań lekarskich (lekarz medycyny sportowej) i przestrzegania ich wykonania w obowiązujących terminach.

7. Zawodnik ma obowiązek punktualnego przychodzenia na treningi. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do doprowadzenia zawodnika do bramek wejściowych oraz sprawdzenia czy zawodnik dotarł na zajęcia i jest pod opieką trenera (jest to wymóg dla zawodników najmłodszych grup treningowych). Klub odpowiada za zawodnika tylko i wyłącznie w czasie zajęć treningowych od momentu zgłoszenia się do trenera i do momentu zakończenia zajęć i udania się do szatni.

8. Zawodnik zobowiązany jest do sumiennego wykonywania poleceń trenera oraz starannego wykonywania zadań.

9. Zawodnik zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane dla jego grupy treningowej. W przypadku frekwencji miesięcznej mniejszej niż 65% zajęć treningowych zawodnik decyzją trenera może zostać zawieszony w udziale w zawodach na kolejny miesiąc. W przypadku frekwencji niższej niż 50% zawodnik może zostać usunięty z klubu- patrz pkt. 14.

10. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do regularnego płacenia składek członkowskich, do 10 dnia każdego miesiąca.

 Wysokości składek członkowskich dla zawodników i pozostałych członków klubu:            

- grupa szkolenia początkowego                                              200 zł

- grupa szkolenia początkowego (zajęcia 4x w miesiącu)        100 zł

- grupa doskonalenia pływania z elementami piłki wodnej      200 zł

- grupa młodzików                                                                    200 zł

- grupa juniorów młodszych                                                     200 zł

- uczniowie klas sportowych Szkoły Podstawowej                   150 zł 

  Mistrzostwa Sportowego    

- grupa juniorów                                                                       150 zł

- grupa młodzieżowców i seniorów                                           30 zł

- za drugie dziecko w klubie składka członkowska wynosi      150 zł

- trenerzy, członkowie zarządu                                                 30 zł                                              

Lipiec każdego roku jest miesiącem wolnym od płacenia składek.

 

11. Zwłoka w opłacie składki członkowskiej trwająca dłużej niż 1 miesiąc powoduje zawieszenie zawodnika w jego prawach do czasu uregulowania zaległości. Zaległości trwające dłużej niż 3 miesiące spowodują skreślenie z listy zawodników.

12. Nieobecność na treningu musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim. Nieobecność z przyczyn innych niż problemy zdrowotne nie będzie usprawiedliwiona.

13. Nieobecność na treningu spowodowana problemami zdrowotnymi zawodnika nie zwalnia z opłaty członkowskiej (składki miesięcznej).

14. Brak systematycznego udziału w treningach skutkuje wydaleniem z Klubu.

15. Zawodnik Klubu musi wywiązywać się ze wszystkich swoich obowiązków szkolnych.

16. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego współżycia, sportowej rywalizacji, poszanowania innych osób oraz dbania o sprzęt sportowy.

17. Zawodnik Klubu uczestniczy w zawodach i imprezach sportowych, reprezentuje Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom i Gminę Bytom.

18. Udział w treningach oraz dokonywanie opłat członkowskich jest równoznaczne z tym, że zawodnik i jego rodzice /prawni opiekunowie zgadzają się ze wszystkimi punktami regulaminu.

19. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu zawodnik będzie skreślony z listy zawodników Klubu.

bottom of page