top of page

Obowiązki trenera – kierownika i trenerów akcji szkoleniowych(zgrupowania, konsultacje) organizowanych przez Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom

 

 

I. Funkcję kierownika akcji szkoleniowych  pełni trener , powołany i zatwierdzony przez Zarząd klubu, posiadający odpowiednie uprawnienia i licencję trenerską.

II. Do obowiązków trenera – kierownika akcji szkoleniowej należy:

  1. Zebranie przed rozpoczęciem akcji szkoleniowej zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział zawodnika w zgrupowaniu bądź konsultacji. Dokument ten pozostaje w dyspozycji kierownika akcji i jest konieczny do jej rozliczenia.

 2. Sprawdzenie na podstawie książeczek zdrowia zawodników         względnie innych wiarygodnych dokumentów obowiązujących w danej dyscyplinie sportowej terminu zdolności do treningu i zawodów tj. orzeczenia poprzez lekarza medycyny sportowej względnie lekarza posiadającego certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo- lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

Dokumenty stwierdzające zdolność do treningów i zawodów w trakcie akcji szkoleniowej pozostają w dyspozycji kierownika akcji

 3. W przypadku stwierdzenia niezdolności zawodnika do treningu tj. stwierdzenie braku stosownego dokumentu z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej oraz braku zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w zgrupowaniu bądź konsultacji konieczne jest odesłanie zawodnika pod opiekę wychowawczą do domu (wezwanie rodziców).

 4. Sprawdzenie warunków pobytowych i szkoleniowych ośrodka pod kątem wymogów programowych i zgodności z zamówionymi świadczeniami.

 5. Bieżąca kontrola świadczonych usług w zakresie żywienia zakwaterowania oraz stanu baz szkoleniowej pomocy szkoleniowych, warunków higieniczno – sanitarnych, itp., oraz dokonywanie w razie potrzeby interwencji zmierzających do poprawy jakości świadczeń.

 6. Rozpoznanie możliwości udzielania pomocy medycznej zawodnikom w okresie trwania akcji (przychodnie lekarskie, pogotowie ratunkowe, szpitale – z oddziałami internistycznymi i chirurgii urazowej). Wymagane jest posiadanie przez zawodników karty chipowej NFZ (kasy chorych) i nr PESEL.

 7. Opracowanie  dziennego rozkładu zajęć na podstawie programu akcji szkoleniowej  i podanie rozkładu zajęć do wiadomości uczestnikom akcji szkoleniowej (tablica ogłoszeń).

 8. Prowadzenie na bieżąco Dziennika Zajęć przez trenerów poszczególnych grup, zaznaczając frekwencję zawodników w zajęciach programowych akcji szkoleniowej ;„T”-obecny, „N” – nieobecny”, ”ON”-obecny niećwiczący.

 9. Zapoznanie zawodników z treścią regulaminu akcji szkoleniowych kadry wojewódzkiej. Podpisanie dokumentu przez uczestników i koordynatora wzgl. kierownika akcji i podanie go do wiadomości i przestrzegania przez uczestników akcji szkoleniowej (wywieszenie na tablicy ogłoszeń dot. akcji).

 10. Opracowanie sprawozdania z realizacji programu akcji.

 11. Kierowanie całokształtem procesu szkoleniowego w trakcie trwania akcji szkoleniowej, a także stroną organizacyjną i wychowawczą akcji.

 12. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za realizację programu akcji szkoleniowej oraz stosowane metody i środki wychowawcze.

     Bytom, 18 stycznia 2018 r.                                                                                                      

bottom of page