Obowiązki trenera – kierownika i trenerów akcji szkoleniowych(zgrupowania, konsultacje) organizowanych przez Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom

 

 

I. Funkcję kierownika akcji szkoleniowych  pełni trener , powołany i zatwierdzony przez Zarząd klubu, posiadający odpowiednie uprawnienia i licencję trenerską.

II. Do obowiązków trenera – kierownika akcji szkoleniowej należy:

  1. Zebranie przed rozpoczęciem akcji szkoleniowej zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział zawodnika w zgrupowaniu bądź konsultacji. Dokument ten pozostaje w dyspozycji kierownika akcji i jest konieczny do jej rozliczenia.

 2. Sprawdzenie na podstawie książeczek zdrowia zawodników         względnie innych wiarygodnych dokumentów obowiązujących w danej dyscyplinie sportowej terminu zdolności do treningu i zawodów tj. orzeczenia poprzez lekarza medycyny sportowej względnie lekarza posiadającego certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo- lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

Dokumenty stwierdzające zdolność do treningów i zawodów w trakcie akcji szkoleniowej pozostają w dyspozycji kierownika akcji

 3. W przypadku stwierdzenia niezdolności zawodnika do treningu tj. stwierdzenie braku stosownego dokumentu z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej oraz braku zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w zgrupowaniu bądź konsultacji konieczne jest odesłanie zawodnika pod opiekę wychowawczą do domu (wezwanie rodziców).

 4. Sprawdzenie warunków pobytowych i szkoleniowych ośrodka pod kątem wymogów programowych i zgodności z zamówionymi świadczeniami.

 5. Bieżąca kontrola świadczonych usług w zakresie żywienia zakwaterowania oraz stanu baz szkoleniowej pomocy szkoleniowych, warunków higieniczno – sanitarnych, itp., oraz dokonywanie w razie potrzeby interwencji zmierzających do poprawy jakości świadczeń.

 6. Rozpoznanie możliwości udzielania pomocy medycznej zawodnikom w okresie trwania akcji (przychodnie lekarskie, pogotowie ratunkowe, szpitale – z oddziałami internistycznymi i chirurgii urazowej). Wymagane jest posiadanie przez zawodników karty chipowej NFZ (kasy chorych) i nr PESEL.

 7. Opracowanie  dziennego rozkładu zajęć na podstawie programu akcji szkoleniowej  i podanie rozkładu zajęć do wiadomości uczestnikom akcji szkoleniowej (tablica ogłoszeń).

 8. Prowadzenie na bieżąco Dziennika Zajęć przez trenerów poszczególnych grup, zaznaczając frekwencję zawodników w zajęciach programowych akcji szkoleniowej ;„T”-obecny, „N” – nieobecny”, ”ON”-obecny niećwiczący.

 9. Zapoznanie zawodników z treścią regulaminu akcji szkoleniowych kadry wojewódzkiej. Podpisanie dokumentu przez uczestników i koordynatora wzgl. kierownika akcji i podanie go do wiadomości i przestrzegania przez uczestników akcji szkoleniowej (wywieszenie na tablicy ogłoszeń dot. akcji).

 10. Opracowanie sprawozdania z realizacji programu akcji.

 11. Kierowanie całokształtem procesu szkoleniowego w trakcie trwania akcji szkoleniowej, a także stroną organizacyjną i wychowawczą akcji.

 12. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za realizację programu akcji szkoleniowej oraz stosowane metody i środki wychowawcze.

     Bytom, 18 stycznia 2018 r.                                                                                                      

WATERPOLOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE POLONIA BYTOM

Młodzicy
Juniorzy
Juniorzy Młodsi
Młodzieżowiec
Młodzicy
Juniorzy Młodsi
Juniorzy
Młodzicy
Juniorzy Młodsi
Juniorzy
Młodzieżowiec
Seniorzy
Juniorzy Młodsi
Juniorzy
Młodzieżowiec
Juniorzy
Juniorzy Młodsi
Seniorzy